Maratha High School, Nashik

पालक शिक्षक संघ

. .समिती सदस्यपद
श्री. गव्हाणे बी. एस.प्रमुख
श्री. भदाणे एस.व्ही.उपप्रमुख
श्रीम. कुशारे एस.जी.सदस्य
श्री. गाडे आर.जी.सदस्य
श्रीम. गीते सी.एस.सदस्य
श्री. शिंदे के. आर.सदस्य